Όροι χρήσεως

Όροι και μεταβολές

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή, θα γνωστοποιείται μέσα από αυτήν εδώ την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης, η ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει κατά την κρίση της το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται: τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες της, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξ’ αιτίας διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας, λόγω ανωτέρας βίας. Ταυτοχρόνως διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή καί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, οι δε αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησής τους και δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.


Ευθύνη χρηστών

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  δηλώνουν ανεπιφύλακτα και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο, παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στην ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη της.

Περιορισμός Ευθύνης

H  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, τεχνικά χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μή της παραγγελίας τους. Ταυτοχρόνως ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή  έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), η οποία θα μπορούσε να προκύψει σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και η ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη τού πελάτη.  Η ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του, επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά.  Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με τήν ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, και να εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας το προβληματικό προϊόν ή παίρνοντας πίσω τα χρήματα σας (Βλ. Επιστροφές προϊόντων). Τέλος η ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

Διαθεσιμότητα

Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεσθε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για τόν νέο χρόνο παραδόσεως, τότε θα πρέπει να μας ενημερώνετε με e-mail ή fax ότι είσθε ενήμερος και επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτελέσεως της παραγγελίας δεν σας ικανοποιούν, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.